BREUKHOVEN JUNG behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met dit beleid informeren wij u welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruiksgemak verbeteren.

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
BREUKHOVEN JUNG verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het cv, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Alsmede salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews.

MET WIE DELEN WIJ DEZE GEGEVENS?
In beginsel delen wij uw gegevens nooit met derde partijen zonder uw toestemming. Uiteraard is het wel nodig om gegevens te delen in het kader van bijvoorbeeld een bemiddelingsprocedure, in welk geval wij altijd voorafgaand uw toestemming zullen vragen. Ook kan het nodig zijn uw gegevens te (doen) verwerken door een derde dienstverlener als noodzakelijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, zoals in het geval van onze databank en beheerders van onze systemen. In het geval van dergelijke (onder)verwerkers dragen wij er vanzelfsprekend altijd zorg voor dat deze zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Als laatste kan het zijn dat wij uw gegevens moeten delen in het kader van een wettelijke plicht of op aanwijzing van de daartoe bevoegde instantie(s), in welk geval wij altijd conform onze wettelijke plicht(en) zullen handelen.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS/POST
BREUKHOVEN JUNG kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit kan geschieden per post of e-mail om:
- de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor komende evenementen,
- de kandidaat te feliciteren met een nieuwe functie,
- de kandidaat nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen
Op elk gewenst moment kan een ieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP INZAGE
Een ieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING
Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING
Intrekking van de verleende toestemmingen kunnen per reguliere post worden verzonden aan BREUKHOVEN JUNG, Evert van de Beekstraat 104, 1118 CN Schiphol Centrum of per e-mail aan info@breukhovenjung.com. Een ieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft een ieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Al onze medewerkers dragen ten alle tijden zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

BREUKHOVEN JUNG maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

ONS COOKIEBELEID
Onze website gebruikt cookies om middels Google Analytics bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van onze website en dienstverlening. Dit houdt in dat Google een (klein) bestand op uw computer plaatst en/of aanpast om uw bezoek te volgen en in haar systemen te combineren en analyseren.
Cookies zijn niet verplicht voor uw bezoek of het functioneren van onze website. Indien u dit wenst kunt u middels uw browserinstellingen het plaatsen van cookies tegengaan of de reeds geplaatste cookies verwijderen. Uiteraard kunt u ook het gebruik van uw gegevens door zowel Google als YouTube in enige mate beheren bij deze dienstverleners zelf.

WIJZIGINGSCLAUSULE
BREUKHOVEN JUNG behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen.